Գործունեության կազմակերպման և
իրականացման հասցեները
Փաստաթղթեր
Տեղեկություն
շահառուների վերաբերյալ
Կառավարում
Դեմո

Գործունեության կազմակերպման և իրականացման հասցեները

Արտոնագրված գործունեության կազմակերպման և իրականացման համար նախատեսված վայրերը նշված են Արտոնագրերի գրանցամատյանում (Դաշնային հարկային ծառայության գրանցամատյանը հասանելի է հետևյալ հասցեով` https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/adjustable/)